30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 828 قانون مدنی

هرگاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.

error: