30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 827 قانون مدنی

تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی.

error: