30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 825 قانون مدنی

وصیت بر دو قسم است : تملیکی و عهدی.

error: