30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 823 قانون مدنی

حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل میشود.

error: