30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 822 قانون مدنی

حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن بهر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع میشود.

error: