30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 821 قانون مدنی

حق شفعه فوری است.

error: