30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 816 قانون مدنی

اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد ، باطل می نماید.

error: