30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 815 قانون مدنی

حق شفعه را نمی توان فقط نسبت بیک قسمت از مبیع اجرا نمود صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.

error: