30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 814 قانون مدنی

خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.

error: