30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 813 قانون مدنی

در بیع فاسد حق شفعه نیست.

error: