30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 811 قانون مدنی

اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.

error: