30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 81 قانون مدنی

در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

error: