30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 809 قانون مدنی

هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

error: