30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 807 قانون مدنی

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

error: