30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 806 قانون مدنی

هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

error: