30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 805 قانون مدنی

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

error: