30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 804 قانون مدنی

در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

error: