30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 803 قانون مدنی

بعد از قبض نیز واهب میتواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل :

1- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

2- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

3- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متعب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا” مثل اینکه متهب به واسطه فلس مهجور شود خواه اختیارا” مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.

error: