30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 802 قانون مدنی

اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.

error: