30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 801 قانون مدنی

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا” بجا آورد.

error: