30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 800 قانون مدنی

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

error: