30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 80 قانون مدنی

اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.

error: