30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 8 قانون مدنی

اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

error: