30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 799 قانون مدنی

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.

error: