30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 797 قانون مدنی

واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.

error: