30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 796 قانون مدنی

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

error: