30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 795 قانون مدنی

هبه عقدی است که به موجب آن یکنفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

error: