30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 793 قانون مدنی

راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

error: