30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 792 قانون مدنی

وکالت مذکور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

error: