30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 791 قانون مدنی

اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

error: