30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 790 قانون مدنی

بعد از برائت ذمه مدیون رهن درید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.

error: