30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 789 قانون مدنی

رهن درید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

error: