30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 785 قانون مدنی

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزو مبیع محسوب می شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

error: