30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 784 قانون مدنی

تبدیل رهن بمال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

error: