30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 782 قانون مدنی

در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن به اغرماء شریک می شود.

error: