30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 780 قانون مدنی

برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

error: