30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 78 قانون مدنی

واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.

error: