30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 778 قانون مدنی

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

error: