30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 775 قانون مدنی

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

error: