30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 774 قانون مدنی

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

error: