30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 773 قانون مدنی

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.

error: