30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 772 قانون مدنی

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

error: