30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 771 قانون مدنی

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بداین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

error: