30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 770 قانون مدنی

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر اینکه شرط شده باشد.

error: