30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 769 قانون مدنی

در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

error: