30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 767 قانون مدنی

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.

error: