30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 765 قانون مدنی

صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

error: