30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 764 قانون مدنی

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.

error: