30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 763 قانون مدنی

صلح به اکراه نافذ نیست.

error: