30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 762 قانون مدنی

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

error: